Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sck.pl
___________________________


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Definicje:

 • a. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupu Towaru ze Sklepu;
 • b. Konsument – Klient, będący osobą fizyczną, która dokonuje zakupu Towarów w Sklepie na własne potrzeby, nie mające związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • c. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu sck.pl;
 • d. Sklep – sklep internetowy sck.pl dostępny pod adresem: www.sck.pl;
 • e. Sprzedawca: Albert Kuleszo prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: SCK.PL Albert Kuleszo z siedzibą w Mierzynie, ul. Spółdzielców 8K, 72-006 Mierzyn, posiadającej numer NIP 851-219-63-06, numer REGON 811092371, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), telefon: +48 91 4318438, 8812102, adres email: sklep@sck.pl;
 • f. Towar / Towary – przedmioty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie.

2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu i ma zastosowanie do kwestii nie uregulowanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

3. Prowadzącym Sklep jest Sprzedawca.

4. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się za pośrednictwem adresu e-mail: ezamowienia@sck.pl lub pod numerem infolinii: +48 91 4318438

.

§ 2
REJESTRACJA W SKLEPIE

1. Klient rejestrując się w Sklepie podaje swoje dane dobrowolnie.

2. Klient chcący w pełni korzystać ze Sklepu musi dokonać rejestracji w wyniku, której będzie identyfikowany przez Sklep za pomocą identyfikatora ID i hasła. Podane w wyniku rejestracji dane, w szczególności hasło klienta oraz jego identyfikator ID stanowić powinny tajemnicę Klienta i winny być one tak przechowywane, aby osoby trzecie nie miały możliwości ich ustalenia i posłużenia się nimi bez wiedzy lub woli Klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta wskutek posłużenia się, w sposób nieuprawniony przez osoby trzecie, jego identyfikatorem ID lub hasłem wynikające z udostępnienia przez Klienta tych danych osobom trzecim lub ich nieprawidłowego zabezpieczenia. Rejestracja w Sklepie nie jest obowiązkowa. Klient, który zarejestruje się w sklepie może jednak korzystać z dodatkowych korzyści tj. przypisany rabat czy odroczony termin płatności.

3. Klient zobligowany jest do wypełnienia wszystkich pól oznaczonych jako obowiązkowe. Niewypełnienie ich będzie uważane za odstąpienie od rejestracji.

4. Rejestrując konto w Sklepie Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych Sprzedawcy zgodnie z art. 10 ustawy wskazanej w § 10 ust. 2 pkt 3 Regulaminu.

5. Ochrona danych osobowych Klienta podawanych podczas rejestracji w Sklepie odbywa się na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.


§ 3
ZASADY SPRZEDAŻY TOWARÓW

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu.

2. Sprzedaż Towarów odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówieniowy dostępny na stronie internetowej Sklepu.

4. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży Towarów jest prawo polskie.

5. Informacje handlowe zamieszczone przez Sprzedawcę w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert. Klient składa wiążącą ofertę kupna poprzez sfinalizowanie procesu zamówienia i kliknięcie na przycisk "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty". W trakcie składania zamówienia konieczne jest potwierdzenie obowiązku zapłaty za zakupiony Towar. Klient po zakończeniu procesu wysyłania zamówienia otrzyma automatyczne potwierdzenie, na podany adres e-mail, tzw. potwierdzenie zamówienia. Z chwilą otrzymania potwierdzenia zostaje zawarta umowa sprzedaży.

6. Klient powinien podać ( dobrowolnie ) numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adres e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta i zawarcia umowy ze Sprzedawcą.

7. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z opisem Towaru, którego zakupu chce dokonać.

8. Z uwagi na oferowanie przez Sklep zróżnicowanego asortymentu, w tym produktów fabrycznie nowych, ale także odnawianych, refurbished, importowanych, poleasingowych, zmodernizowanych oraz przecenionych, Klient winien dokładnie zapoznać się z przedstawioną specyfikacją rodzaju Towaru i zasięgnąć, w razie jakichkolwiek wątpliwości, u Sprzedawcy informacji o konkretnym Towarze i jego właściwościach. Jeżeli Towar pochodzi z programu ponownego wprowadzenia do obrotu (Towary takie określane są mianem odnawiane, refurbished, czy zmodernizowane) informacja o tym znajduje się w opisie Towaru oznaczonym jako „Pochodzenie” w linku nazwanym „przywrócony przez producenta”.

9. Sprzedawca prezentuje na stronie internetowej zdjęcia oferowanych produktów, na których obrazy i kolory mogą różnić się +/-15% od rzeczywistego wyglądu. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystkę wyrobów. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić wynikają z powodów technicznych.

10. Wszystkie ceny zamieszczone w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny zamieszczone przy oferowanych Towarach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki. Całkowita wartość zamówienia, wraz z kosztami przesyłki, wskazana jest, w trakcie procesu składania zamówienia, po wybraniu przez Klienta formy dostawy oraz formy płatności.

11. Płatności za Towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia, spośród następujących sposobów rozliczenia:

 • a. płatność w sklepie przy odbiorze Towaru,
 • b. przesyłka za pobraniem,
 • c. przelew bankowy,
 • d. systemy ratalne i leasingowe.

12. Ewentualne dodatkowe koszty płatności uwidocznione są bezpośrednio w trakcie procesu zamawiania Towaru.

13. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT.

14. Jeżeli realizacja zamówienia nie jest możliwa, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

15. Klient może w każdej chwili, nie później jednak niż do momentu dokonania wysyłki Towaru przez Sprzedawcę, dokonać zmiany w zamówieniu lub też wycofać zamówienie informując o tym Sprzedawcę drogą mailową na adres: ezamowienia@sck.pl, z zastrzeżeniem postanowień § 5 Regulaminu. Niezależnie od powyższego Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zgodnie z zapisami § 5 Regulaminu.

16. Towar pozostaje własnością Sprzedawcy aż do momentu całkowitej zapłaty za towar.


§ 4
DOSTAWA

1. Dostawa Towarów realizowana jest na terenie Polski oraz poza jej granicami.

2. Do wartości zamówienia doliczane są koszty transportu, które ponosi Kupujący, wg informacji wskazanych w trakcie przechodzenia procedury składania zamówienia i wg wyboru dokonanego przez Klienta.

3. Dostawa Towarów odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób.

4. Informację o koszcie i terminie dostawy Sprzedawca prześle Kupującemu w mailu potwierdzającym zamówienie.

5. Jeśli w ofercie nie jest podane inaczej, czas dostawy wynosi od 3 do 5 dni roboczych. Dostawa odbywa się w godzinach 09:00-17:00, jednak dokładny czas może być uzależniony od trasy podmiotu dostarczającego przesyłkę z Towarem.

6. Dostawa towaru następuje za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej.

7. Towar wysyłany z Polski do innego kraju, może podlegać dodatkowo opłatom importowym, nakładanym przez kraj odbiorcy. W związku z powyższym ciężar ponoszenia dodatkowych kosztów (cła, opłaty importowe itp.) jest wliczony w koszty przesyłki, które ponosi Kupujący.

8. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Klienta z chwilą wydania Towaru kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. W razie wyboru przewoźnika przez Sprzedawcę wydanie Towaru Klientowi następuje z chwilą wręczenia Towaru przez przewoźnika.

9. Sprzedawca zaleca, aby sprawdzić dostarczony Towar w obecności przewoźnika ( kuriera ), a w razie stwierdzenia uszkodzenia Towaru w czasie transportu, aby spisać stosowny protokół w obecności Kuriera. Jeśli doręczony towar został uszkodzony podczas transportu, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. Sprzedawca ma możliwość złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń przesyłki, u podmiotu świadczącego usługi transportowe. Uszkodzenia w transporcie należy zgłosić niezwłocznie nie później niż 3 dni od odbioru towaru. Brak sprawdzenia Towaru w obecności dostarczyciela, nie ma jednak wpływu na możliwość zgłaszania roszczeń służących Klientowi.


§ 5
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Na zasadach określonych w ustawie wskazanej w § 10 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Klient będący Konsumentem ma możliwość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 2. i 6, odstąpienia od umowy zakupionych Towarów:

 • i. jeśli przedmiotem sprzedaży jest pojedynczy towar – w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 • ii. w przypadku umowy sprzedaży kilku towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – w terminie 14 dni, liczonych od następnego dnia po dniu, w którym otrzymał ostatnią rzecz, partię lub część;
 • iii. w przypadku umowy polegającej na regularnym dostarczaniu Towarów przez określony czas – w terminie 14 dni, liczonych od następnego dnia po dniu, w którym otrzymał pierwszą z zamówionych rzeczy;

2. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysyłając oświadczenie przed upływem terminu wskazanego w ust. 1. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

4. W razie odstąpienia od umowy, zgodnie z zapisami ust.1, jest ona uważana za niezawartą i strony obowiązane są zwrócić to, co sobie świadczyły w stanie niezmienionym.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Jeżeli osoby upoważnionej do odbioru nie wskazano, zwrot Towaru powinien nastąpić na adres: SCK.PL Albert Kuleszo, ul. Spółdzielców 8K, 72-006 Mierzyn.

6. Konsument, który odstąpił od umowy, zgodnie z ust. 1, zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia mu zakupionego Towaru, z zastrzeżeniem ust. 2 (Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi koszty najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę Towaru).

8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • I. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • II. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • III. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • IV. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • V. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • VI. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • VII. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • VIII. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

12. O prawie odstąpienia od umowy Sprzedawca informuje Konsumenta wysyłając mu mailowo, niezwłocznie po dokonaniu zakupu Towaru, informację o treści wskazanej w załączniku nr 3 do Regulaminu.


§ 6
REKLAMACJE

1. W razie wystąpienia wad uprawniających Klienta do składania reklamacji, czy to w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego ( rękojmię ) czy w oparciu o udzieloną przez Sprzedawcę gwarancję, Klient winien, na koszt Sprzedawcy, przesłać reklamowany Towaru na adres Sprzedawcy z załączonym opisem wady i kserokopią dowodu zakupu, a jeśli sporządzenie takiej kserokopii nie jest możliwe lub Klient nie ma woli jej przekazania, z podaniem daty i nr paragonu lub faktury VAT potwierdzających zakup Towaru.

2. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.


§ 7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeśli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zasady odpowiedzialności Sprzedawcy za wady Towaru regulują przepisy kodeksu cywilnego.

3. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do tego żądania w terminie 14 dni. W pozostałych przypadkach sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli sprzedawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację konsumenta w powyższych terminach uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
W przypadku Konsumenta, gdy przedmiotem sprzedaży jest Towar używany, odpowiedzialność Sprzedawcy zostaje ograniczona, do 1 roku od dnia wydania Towaru Konsumentowi.

5. Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie, w szczególności na piśmie wysłanym na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 Regulaminu bądź na adres e-mail: reklamacje@sck.pl.

6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.

7. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

8. Każde zgłoszenie jest rozpatrywane indywidualnie przez przeszkolonego pracownika, a w razie wątpliwości towar może zostać wysłany do serwisu celem dokładnych oględzin.

9. W razie zgłoszenia zasadnych roszczeń przez Klienta, ich realizacja przez Sprzedawcę winna nastąpić w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

10. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Organem właściwym w sprawach ochrony praw konsumentów jest: Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Ul. Tanowska 8 w Policach.

11. Spory pomiędzy Sklepem a Klientem władne są również rozstrzygać sądy polubowne, w tym: Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, Szczecin.


§ 8
GWARANCJA JAKOŚCI

1. Sprzedawca udziela gwarancji jakości na Towary – w zakresie określonym w niniejszym paragrafie – pod warunkiem, że udzielenie gwarancji zostało wskazane w opisie Towaru. Jeżeli Towar posiada gwarancję udzieloną przez Producenta wskazane to zostaje w opisie Towaru oraz zostanie dołączony dokument gwarancyjny ( w szczególności karta gwarancyjna ) Producenta, który wskazuje warunki udzielonej przez Producenta gwarancji.

2. O ile w opisie Towaru nie wskazano, że Towar objęty jest gwarancją Producenta, na Towar udzielana jest gwarancja przez Sprzedawcę.

3. Informacja o objęciu Towaru gwarancją oraz okres jej obowiązywania każdorazowo znajduje się w opisie Towaru oferowanego do sprzedaży.
Jeżeli w opisie Towaru nie wskazano innego terminu, gwarancja zostaje udzielona na okres 1 roku od daty zakupu Towaru.

4. Gwarancja zostaje udzielona przez Sprzedawcę na terytorium RP.

5. Gwarancją nie są objęte Towary, które są podatne na naturalne zużycie materiałów eksploatacyjnych, w szczególności: kable, myszy, joysticki.

6. Jeżeli Towar nie posiada odrębnej karty gwarancyjnej producenta warunki gwarancji sprzedawcy podane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez Sprzedawcę. Jeżeli co innego nie wynika z karty gwarancyjnej wystawionej przez Sprzedawcę i dołączonej do Towaru w ramach gwarancji Sprzedawca zobowiązuje się w razie wystąpienia wady do jej usunięcia poprzez naprawę Towaru.

7. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

8. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem. Utratę uprawnień wynikających z gwarancji powoduje również dokonanie przez Klienta nieautoryzowanych napraw.

9. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady Towaru, zostaną one usunięte bezpłatnie na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, nie później niż w terminie czternastu dni.

10. Niedochowanie warunków gwarancji, w szczególności: zerwanie plomby gwarancyjnej, próba samodzielnej naprawy Towaru przez Klienta, lub przekazanie Towaru do punktu naprawy nieuzgodnionego ze Sprzedawcą, powoduje unieważnienie gwarancji.

11. W celu wykonania uprawnień z gwarancji należy przedstawić kartę gwarancyjną ( chyba że nie została ona wydana Klientowi ) oraz dowód zakupu ( paragon, rachunek, faktura VAT ) w celu weryfikacji daty zakupu i osoby uprawnionej z gwarancji. Klient może również wypełnić formularz gwarancji dostępny u Sprzedawcy. Zgłaszając uprawnienia wynikające z gwarancji należy wskazać na czym polega wada Towaru.

12. Dostarczany do serwisu sprzęt powinien być kompletny, czyli zawierać elementy dostarczone pierwotnie przez Sprzedawcę wraz z zakupionym Towarem.

13. Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do siedziby Sprzedawcy, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady. Koszt transportu towaru do serwisu pokrywa Klient, chyba że ustalono inaczej. Towar należy przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej, jednakże Sprzedawca zwraca koszt tej przesyłki wg stawki pobranej przez przewoźnika.

14. W sytuacji, gdy w ramach procedury reklamacyjnej niemożliwa okaże się naprawa sprzętu, ewentualnie jego wymiana, Klientowi zostanie zwrócona cena Towaru. W tym celu nastąpi korekta dokumentu sprzedaży. Jeśli korygowana będzie faktura VAT, konieczne jest odesłanie podpisanej przez Klienta korekty faktury VAT. Należna Klientowi kwota zostanie przesłana niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odesłania podpisanej korekty faktury VAT. Klient obowiązany jest podpisać i odesłać Sprzedawcy podpisany dokument faktury korekty. Kwota ta zostanie zwrócona na konto bankowe, z którego nastąpiła zapłata za zakupiony towar bądź na inne podane przez Klienta konto bankowe, bądź przekazem pocztowym.

15. Gwarantem sprawnego działania oprogramowania jest jego producent lub autoryzowany sprzedawca, stąd też Sprzedawca nie udziela gwarancji dotyczących sprawnego działania oprogramowania na zakupionym sprzęcie.

16. Sprzedawca nie dostarcza sprzętu zastępczego na czas trwania naprawy gwarancyjnej czy innego rodzaju naprawy.

17. Uprawnienia wynikające z gwarancji przysługują bezpośredniemu Nabywcy sprzętu, stąd też dalsze zbycie sprzętu na rzecz osoby trzeciej nie powoduje przeniesienia praw gwarancyjnych na kolejnego nabywcę, chyba że uprawniony z gwarancji powiadomił sprzedawcę o zamiarze zbycia Towaru, a Sprzedawca wyraził zgodę na przejście na nabywcę Towaru uprawnień z gwarancji udzielonej przez Sprzedawcę. W razie nabywania Towaru „na prezent” kupujący powinien zgłosić ten fakt sprzedawcy w celu właściwego wpisania uprawnionego z gwarancji na dokumencie gwarancyjnym. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy zbycia lub przekazania zakupionego Towaru na rzecz członków najbliższej rodziny tj. małżonka, dzieci, wnuków, rodziców, rodzeństwa.

18. Towar zakupiony nie podlega zwrotowi, chyba że co innego wynika z zapisów Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

19. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


§ 9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników.

2. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika odbywa się zgodnie z:

3. Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do jego danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz usunięcia.

4. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt.


§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do wszelkich sporów wynikłych z Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z umów sprzedaży, jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, unieważnienia lub uznania za niebyłe tychże umów, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, a w przypadku Konsumentów właściwym jest sąd wedle właściwości ogólnej.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy:

 • 1. Kodeks cywilny ustawa z dnia 23.04.1964 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.),
 • 2. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r. ( Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.),
 • 3. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 27.07.2002 r. ( Dz. U. z 2020 r. poz. 344),
 • 4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

3. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się zapisami Regulaminu i potwierdzić ten fakt w ramach procesu składania zamówienia. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na którekolwiek z postanowień Regulaminu, należy zaprzestać procedury składania zamówienia.

4. Sprzedawca wprowadził Kodeks dobrych praktyk. Klient ma możliwość zapoznania się z nim na stronie internetowej sklepu www.sck.pl/kodeks-dobrych-praktyk.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2023 roku.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.


Załączniki do Regulaminu sklepu internetowego sck.pl
Załącznik nr 1 - Polityka Prywatności Załącznik nr 2 - Polityka bezpieczeństwa informacji Załącznik nr 3 - Formularz odstąpienia od umowy Załącznik nr 4 - Pouczenie o odstąpieniu od umowy

pixel