Odstąpienie od umowy

1. Na zasadach określonych w ustawie wskazanej w § 10 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Klient będący Konsumentem ma możliwość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 2. i 6, odstąpienia od umowy zakupionych Towarów:

 • i. jeśli przedmiotem sprzedaży jest pojedynczy towar – w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 • ii. w przypadku umowy sprzedaży kilku towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – w terminie 14 dni, liczonych od następnego dnia po dniu, w którym otrzymał ostatnią rzecz, partię lub część;
 • iii. w przypadku umowy polegającej na regularnym dostarczaniu Towarów przez określony czas – w terminie 14 dni, liczonych od następnego dnia po dniu, w którym otrzymał pierwszą z zamówionych rzeczy;

2. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysyłając oświadczenie przed upływem terminu wskazanego w ust. 1. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

4. W razie odstąpienia od umowy, zgodnie z zapisami ust.1, jest ona uważana za niezawartą i strony obowiązane są zwrócić to, co sobie świadczyły w stanie niezmienionym.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Jeżeli osoby upoważnionej do odbioru nie wskazano, zwrot Towaru powinien nastąpić na adres: SCK.PL Albert Kuleszo, ul. Spółdzielców 8K, 72-006 Mierzyn.

6. Konsument, który odstąpił od umowy, zgodnie z ust. 1, zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia mu zakupionego Towaru, z zastrzeżeniem ust. 2 (Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi koszty najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę Towaru).

8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • I. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • II. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • III. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • IV. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • V. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • VI. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • VII. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • VIII. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

12. O prawie odstąpienia od umowy Sprzedawca informuje Konsumenta wysyłając mu mailowo, niezwłocznie po dokonaniu zakupu Towaru, informację o treści wskazanej "w załączniku nr 5" do Regulaminu.


Załączniki
Formularz odstąpienia od umowy Pouczenie o odstąpieniu od umowy

pixel